POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO TARNOWSKIEGO CENTRUM INFORMACJI

 

 

 

1.       Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnionych nam przez Użytkowników e-Sklepu w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez sklep internetowy Tarnowskiego Centrum Informacji dostępny pod adresem internetowym https://sklep.tarnow.travel, zwany dalej e-Sklepem. Dokument ten określa również zasady stosowania plików Cookies.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, a jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem e-Sklepu oraz powiązanych z e- Sklepem usług i narzędzi wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach funkcjonalności e- Sklepu.

1.3. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności (np. Sprzedawca, e-Sklep, Użytkownik, Zamówienie, Konto, itd.) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w § 2 Regulaminie sklepu internetowego Tarnowskiego Centrum Informacji, zwanym dalej Regulaminem e-Sklepu.

1.4. Właścicielem e-Sklepu i jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników e-Sklepu jest Tarnowskie Centrum Informacji z siedzibą przy Rynek 7, 33 – 100 Tarnów – jednostka budżetowa Gminy Miasta Tarnowa, zwane dalej Administratorem, i będące jednocześnie Sprzedawcą.

1.5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@tarnow.travel.

1.6. Dane osobowe Użytkowników e-Sklepu są przetwarzane przez Administratora z poszanowaniem zasad przewidzianych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO, jak również określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

1.7. Wszystkie zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkowników e- Sklepu chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

1.8. Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach e-Sklepu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu e- Sklepu, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem e-Sklepu oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej e-Sklepu).

 

 

2.       Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawa prawna oraz przewidywany czas ich przetwarzania

 

2.1. Sama wizyta w e-Sklepie nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych. Podczas korzystania ze strony internetowej e-Sklepu mogą być w sposób automatyczny zbierane pobierane dodatkowe dane informatyczne w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj/typ przeglądarki, czas dostępu, rodzaj/typ systemu operacyjnego. Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Użytkownik zdecyduje się kliknąć lub o innych czynnościach podejmowanych na stronie internetowej e-Sklepu.

2.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników e-Sklepu, tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Dane osobowe gromadzone są w e-Sklepie na zasadzie pełnej dobrowolności.

2.3. Administrator zbiera następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z usług e-Sklepu,

1)      przy zakładaniu Konta w e-Sklepie:

a)      płeć,

b)      imię i nazwisko,

c)       adres poczty elektronicznej (e-mail)

Ww. dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu założenia i prowadzenia Konta oraz świadczenia na rzecz Użytkownika usług prowadzenia Konta na warunkach określonych w Regulaminie e-Sklepu.

Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na ich przetwarzanie udzielana podczas zakładania Konta w e-Sklepie. Zgoda ta potwierdzana jest przez Użytkownika poprzez akceptację treści Regulaminu e-Sklepu i treści niniejszej Polityki Prywatności.

Dane te przetwarzane będą przez Administratora do czasu ewentualnego usunięcia Konta z e-Sklepu lub przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia na rzecz Użytkowania usług prowadzenia Konta na warunkach określonych w Regulaminie e-Sklepu.

2)      przy składaniu Zamówienia w e-Sklepie i zawieraniu umowy sprzedaży:

a)      płeć,

b)      imię i nazwisko,

c)       adres poczty elektronicznej (e-mail),

d)      adres dostawy produktu, w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

e)      numer telefonu,

f)       dane dotyczące metody dostawy i płatności,

g)      dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji umowy sprzedaży

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych osobowych jest dodatkowo poszerzony o:

a)        firmę Przedsiębiorcy,

b)        numer NIP,

c)         numer Regon.

Ww. dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, w tym zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie e-Sklepu, w tym do przygotowania i dostarczenia zamówionego produktu, wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego, wystawienia dokumentu gwarancyjnego, a także w celu realizacji prawa Użytkownika do odstąpienia do umowy sprzedaży i skorzystania z prawa do złożenia reklamacji.

Dane te są integrowane z danym osobowymi Użytkownika zebranymi podczas zakładania Konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w e-Sklepie.

Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do złożenia zamówienia w e-Sklepie, w tym do zawarcia umowy sprzedaży i wykonania tej umowy przez Administratora. 

Dane te będą przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży, a ze względu na konieczność wypełniania obowiązków podatkowych i księgowych, część tych danych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

3)      jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę jego dane osobowe podane podczas zakładania Konta w wypełnianym przez niego Formularzu rejestracji, tj. adres poczty elektronicznej (e-mail), mogą być przetwarzane przez Administratora w celu wysyłania do Użytkownika drogą elektroniczną Newsletteru, tj. pochodzących od Sprzedawcy informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą przetwarzania przez Administratora tych danych w celu przesyłania do Użytkownika Newsletteru, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach e-Sklepu.

Dane te będą przechowywane przez Administratora przez okres ewentualnego cofnięcia przez Użytkownika udzielonej zgody na wysyłanie mu drogą elektroniczną Newsletteru, do czego Użytkownik ma prawo w każdym czasie.

 

3.       Dostęp do danych osobowych i możliwi odbiorcy tych danych

 

3.1. Administrator na zasadach określonych w Regulaminie e-Sklepu i w niniejszej Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych osobowych Użytkowników. Dostęp do tych danych może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Użytkowników e-Sklepu jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.

3.2. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników e-Sklepu są:

1)      upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,

2)      podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

3)      odpowiednio Poczta Polska lub firma kurierska realizująca na zlecenie Administratora usługi pocztowe lub kurierskie w celu doręczenia zamówionego w e-Sklepie produktu - w przypadku, gdy Użytkownik skorzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską,

4)      podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne za zakupiony w e-Sklepie produkt - w przypadku, gdy Użytkownik w celu zapłaty ceny skorzysta z płatności elektronicznych za zakupiony w e-Sklepie produkt,

5)      inne podmioty - na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez Administrator m.in. w celu przechowywania danych osobowych Użytkownika lub w celu wysyłania do Użytkownika Newsletteru.

3.3. Podmioty, którym powierzone zostanie przetwarzanie danych osobowych Użytkowników e-Sklepu zostaną zobowiązane przez Administratora do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa tych danych, w szczególności nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

 

4.       Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny

 

4.1.    Przy okazji odwiedzin e-Sklepu w sposób automatyczny zbierane są niektóre dane osobowe Użytkownika. Dane te są zbierane przez tzw. pliki Cookies (ciasteczka). Służą one do tego, aby wizyta na stronie internetowej e-Sklepu była bardziej przyjazna, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po e-Sklepie.

4.2.    Cookies to niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej e-Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez e-Sklep produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych w e-Sklepie produktów.

4.3.    E-Sklep wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

1)      Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów osób odwiedzających e-Sklep,

2)      Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego osób odwiedzających e-Sklep i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera osoby odwiedzającej e-Sklep.

4.4. E-Sklep wykorzystuje Cookies w celu:

1)      uwierzytelniania Użytkownika w e-Sklepie i zapewnienia sesji Użytkownika w e-Sklepie (po zalogowaniu się do Konta), dzięki której nie musi on na każdej podstronie e-Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

2)      ustawień języka,

3)      dokonywania analiz i badań oraz audytu oglądalności, w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają ze strony Internetowej e-Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4.5. Mechanizm Cookies jest bezpieczny dla komputerów osób odwiedzających e-Sklep. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do tych komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, w tym złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach osoby odwiedzające e-Sklep mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze e-Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

4.6. Aby zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies, należy wpisać poniższe frazy w wyszukiwarkę internetową i postępować wg opisanych tam instrukcji:

1)      przeglądarka Internet Explorer +usuwanie plików Cookie,

2)      przeglądarka Mozilla Firefox +usuwanie plików Cookie,

3)      przeglądarka Chrome +usuwanie plików Cookie,

4)      przeglądarka Safari +usuwanie plików Cookie,

5)      przeglądarka Opera +usuwanie plików Cookie.

4.7.    E-Sklep może gromadzić adresy IP osób odwiedzających e-Sklep. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej e-Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez e-Sklep przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu e-Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści e-Sklepu.

4.8.    E-Sklep może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych, ale Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

5.       Prawa Użytkowników e- Sklepu

 

5.1. Każdemu Użytkownikowi e- sklepu przysługuje w zakresie swoich danych osobowych prawo dostępu do tych danych, a także prawo:

1)      żądania sprostowania tych danych,

2)      usunięcia tych danych,

3)      ograniczenia przetwarzania tych danych,

oraz prawo:

4)      sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

5.2. Żądanie sprostowania danych osobowych Użytkownik może zgłosić Administratorowi poprzez dokonanie bezpośrednich zmian w e-Sklepie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego w e-Sklepie adresu e-mail na adres e-Sklepu: sklep@tarnow.travel.

5.3. Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez e-Sklep danych osobowych go dotyczących. Administrator może jednak odmówić usunięcia lub ograniczenia tych danych, jeśli Użytkownik naruszył Regulamin e-Sklepu, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od Użytkownika.

5.4. Odwołanie zgody lub wyrażenie sprzeciw w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w e-Sklepie następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie e-Sklepu lub wysłanie e-maila na adres e- Sklepu sklep@tarnow.travel lub poprzez kontakt telefoniczny z E-Sklepem pod numerem telefonu 14 688 90 90. 

5.5. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów.

5.6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

5.7. Administrator zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają Konto, nieprzerwany dostęp do ich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili po zalogowaniu do Konta.

5.8. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto hasło dostępu do niego, e-Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła dostępu do Konta poprzez odpowiedni formularz widoczny przy logowaniu. Hasło dostępu jest przechowywane w e- Sklepie w bazie danych w formie zaszyfrowanej uniemożliwiającej jego odczytanie.

5.9. Administrator informuje, że nie wysyła do Użytkowników żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie ich danych do logowania, a w szczególności hasła dostępu do Konta.

 

6.       Bezpieczeństwo danych osobowych

 

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

 

7.       Postanowienia końcowe

 

7.1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień Polityki Prywatności, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zaleca się jednak każdorazowe sprawdzenie Polityki Prywatności przed skorzystaniem z oferty e- Sklepu.

7.3. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail sklep@tarnow.travel.

7.4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 05.12.2018 r.