Regulamin sklepu internetowego

Tarnowskiego Centrum Informacji

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Tarnowskiego Centrum Informacji dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.tarnow.travel, w tym zasady i tryb zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

2.       Na podstawie niniejszego Regulaminu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów z wykorzystaniem sklepu internetowego za pośrednictwem Internetu.

3.       Korzystanie z e-Sklepu wymaga stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.       Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży.

5.       W przypadku Przedsiębiorcy czynności związane z korzystaniem ze e-Sklepu, w tym wykonywanie w jego imieniu praw i obowiązków wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu wykonuje wyłącznie osoba do tego umocowana w imieniu tego Przedsiębiorcy.

 

§ 2. Definicje

Wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1)      e-Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym https://sklep.tarnow.travel, będący platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu produktów, za pośrednictwem którego na zasadach określonych w Regulaminie Użytkownik może uzyskać informacje o produkcie, w tym o jego cenie i dostępności, złożyć Zamówienie i zawrzeć umowę sprzedaży,

2)      Sprzedawca – właściciel e–Sklepu, którym jest Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowskie Centrum Informacji będące jednostką budżetową Gminy Miasta Tarnowa,

3)      Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z e-Sklepu,

4)      Klient – Użytkownik, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-Sklepu umowę sprzedaży,

5)      Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-Sklepu umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

6)      Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, który zawiera ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-Sklepu umowę sprzedaży,,

7)      Umowa zawarta na odległość - umowa sprzedaży zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem e-Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

8)      Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie e-Sklepu umożliwiający Użytkownikowi utworzenie Konta,

9)      Konto – indywidulane konto utworzone przez Użytkownika na stronie e-Sklepu za pośrednictwem Formularza rejestracji, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika informacje o złożonych przez niego Zamówieniach (historia zamówień) i zawartych umowach sprzedaży, dzięki któremu może składać Zamówienia i zawierać umowy sprzedaży. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne,

10)   Hasło - ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu zakładania Konta ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie każdorazowego uzyskiwania dostępu do Konta,

11)   Login - adres poczty elektronicznej (e-mail) podawany przez Użytkownika w Formularz rejestracji podczas zakładania Konta i każdorazowego podczas korzystania przez z Konta,

12)   Regulamin - niniejszy regulamin e-Sklepu sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

13)   Zamówienie - deklaracja woli zakupu produktu uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem e-Sklepu (poprzez zdalne wypełnienie za pomocą Formularza zamówienia elektronicznego), w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Użytkownika, wskazująca ponadto produkt mający stanowić przedmiot umowy sprzedaży, miejsce jego odbioru lub sposób dostawy oraz formę płatności ceny za zamówiony produkt,

14)   Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie e-Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktu do Koszyka i określenie warunków umowy sprzedaży, w tym miejsce jego odbioru lub sposób dostawy oraz formę płatności ceny za zamówiony produkt,

15)   Koszyk – element oprogramowania e-Sklepu, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia,

16)   Płatność elektroniczna – płatność ceny za zamówiony produkt dokonywana przy pomocy dostępnych w e-Sklepie form płatności elektronicznych, tj. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub przelewem online,

17)   produkt - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-Sklepu będąca przedmiotem umowy sprzedaży,

18)   umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem e-Sklepu. Doręczenie przez Sprzedawcę Użytkownikowi (po złożeniu Zamówienia) potwierdzenia zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży. Na treść umowy sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności. Umowa sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana,

19) produkt z elementami cyfrowymi – oznacza produkt zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie

20) treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod, płyta CD z muzyką

21) Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

22)   Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu,

23)   Usługa - świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługa umożliwiająca wybór i zakup produktu w e-Sklepie, lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter,

24)   Newsletter - pochodzące od Sprzedawcy informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wysyłane Użytkownikowi na podany przez niego w Formularz rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 3. Dane Sprzedawcy  

1.         Sprzedawcą a jednocześnie właścicielem e-Sklepu jest Gmina Miasta Tarnowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, NIP: 873-10-11-086 – Tarnowskie Centrum Informacji z siedzibą przy Rynek 7, 33 – 100 Tarnów – jednostka budżetowa Gminy Miasta Tarnowa, nr rachunku bankowego: 45 1020 4955 0000 7102 0267 6435.

2.         Ze Sprzedawcą może kontaktować się:

1)      listownie na adres Rynek 7, 33-100 Tarnów,

2)      za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@tarnow.travel,

3)      telefonicznie pod nr tel.: 14 688 90 90 lub faksem pod nr fax: 14 688 90 92, w godzinach:

a)      w okresie 1 października – 30 kwietnia: pon. – pt. w godz. 8-18, sob. – nd. 9-17,

b)      w okresie 1 maja – 30 września: w godz. pon. – pt. w godz. 8-20, sob. – nd. 9-17.

 

§ 4.  Zasady korzystania z e-Sklepu

1.         Do korzystania z e-Sklepu, w tym do przeglądania oferowanych przez e-Sklep produktów i składania Zamówień niezbędne jest posiadanie:

1)      urządzenia multimedialnego (np. komputer, laptop lub inne) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome, Opera, Edge,

2)      aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

3)      włączonej w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.         Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze e-Sklepu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie  praw majątkowych, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy lub innych podmiotów. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie e-Sklepu.

3.         Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze e-Sklepu nie będzie:

1)      naruszał postanowień niniejszego Regulaminu lub dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,

2)      podawał danych wprowadzających w błąd,

3)      naruszał praw majątkowych, dóbr osobistych lub praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy lub innych podmiotów, w szczególności innych Użytkowników.

4.         W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta Regulaminu Sprzedawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usług prowadzenia Konta ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta zostało w formie e-mail doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

5.         Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania e-Sklepu oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w jego działaniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu e-Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

6.         Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą działania e-Sklepu, w tym funkcjonowania Konta w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła nieprawidłowość, usterka lub przerwa w funkcjonowaniu e-Sklepu. W reklamacji należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Reklamację należy złożyć Sprzedawcy w formie elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie korzystając z danych wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu.

7.         Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje Użytkownika dotyczącą działania e-Sklepu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu, a w uzasadnionych przypadkach nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższych postanowień odnoszących się do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika nie stosuje się do reklamacji produktów składanych przez Konsumentów.

8.         O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany na adres do korespondencji podany w reklamacji.

 

§ 5. Świadczenie usług prowadzenia Konta

1.       Świadczenie usług prowadzenia Konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do założenia tylko jednego Konta.

2.       Założenie Konta wymaga wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracji poprzez poddanie następujących danych Użytkownika, w tym danych osobowych obejmujących płeć, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail). Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych i zgodnych prawdą danych umożliwiających rejestrację Konta. Założenie Konta wymaga nadto samodzielnego ustalenia przez Użytkownika loginu i hasła do Konta oraz zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkboxu].

3.       Wymaganą klauzulą niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta, w celu realizacji Zamówień oraz zgoda Użytkownika na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim jego danych osobowych w celu realizacji składanych Zamówień, a także złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich warunków.

4.       Na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z e- Sklepu potwierdzająca założenie Konta.

5.       Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie usług prowadzenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6.       Każdorazowe logowanie do Konta odbywa się poprzez wpisanie przez Użytkownika loginu i hasła podanych w Formularzu rejestracji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim. Umowy sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta Użytkownika, z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec Użytkownika.

7.       Umowę świadczenie usług prowadzenia Konta każda ze stron może wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika (dzień skuteczności wypowiedzenia).

8.       Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.

9.       Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.

10.   Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta Użytkownik składa Sprzedawcy w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika (dzień skuteczności odstąpienia).

11.   W przypadku odstąpienia od umowy oświadczenie usług prowadzenia Konta, umowa ta uważana jest za niezawartą.

12.   W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, Konto przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostają anulowane.

13.   Wymóg założenie i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze e-Sklepu w formule „gość”. W takim przypadku Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić Formularz zamówienia poprzez wprowadzenie wymaganych danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące płeć, imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz adres ewentualnej dostawy produktu. Użytkownik korzystający ze e-Sklepu w formule „gość” zobowiązany jest zaakceptować treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkboxu] w wypełnianym formularzu.

 

§ 6. Składanie i realizacja Zamówień

1.    Informacje znajdujące się na stronie e-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego, ale są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie e-Sklepu.

2.    Zdjęcia i opisy produktów zamieszczone w e-Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych produktu. W szczególności wygląd produktu na zdjęciach prezentowanych w e-Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu produktu wydawanego Klientowi, a różnice te mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów.

3.    Zamówienia w e-Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Możliwość składania Zamówień może być niedostępna w czasie okresowej konserwacji e-Sklepu i w razie jego awarii.

4.    Użytkownik składając Zamówienie za pomocą Formularza zamówienia składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie na stronie e-Sklepu oraz w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

5.    Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

1)      przez Konto - po założeniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem Loginu i Hasła, lub

2)      z wykorzystaniem formuły „Gość”, tj. bez konieczności rejestrowania Konta, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

6.         W celu złożenia Zamówienie za pośrednictwem e-Sklepu Użytkownik kolejno wykonuje następujące czynności:

1)      wybiera produkt/y, który/e ma/mają być przedmiotem umowy sprzedaży oraz ich ilości i dodaje go/je do Koszyka,

2)      klika przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,

3)      loguje się w e-Sklepie do Konta (opcjonalnie) lub korzystając z formuły „Gość” podaje w Formularzu zamówienia niezbędne dane umożliwiające realizację Zamówienia.

4)      podaje adres dostawy produktu/ów,

5)      ewentualnie podaje dane do faktury,

6)      wybiera sposób dostawy lub odbioru produktu/ów spośród opcji oznaczonych jako dostępne w e-Sklepie. Cena i dostępność produktu są wskazane przy produkcie,

7)      wybiera formę płatności ceny produktu/ów i kosztów jego dostawy spośród opcji oznaczonych jako dostępne w e-Sklepie,

8)      składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz o ich akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola [checkboxu],

9)      weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych produktów, miejsce ich dostawy lub odbioru, cenę i koszty dostawy oraz formę płatności,

10)   zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza, że złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny i kosztów dostawy produktu.

7.         Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (za pośrednictwem Konta lub bez zakładania Konta z wykorzystaniem formuły „Gość”:

1)      w przypadku wskazania miejsca dostawy zamawianych produktów - zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i adres dostawy - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu,

2)      w przypadku wyboru siedziby Sprzedawcy jako miejsce odbioru zamawianych produktów - zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

8.         Użytkownik jest informowany przez Sprzedawcę o bieżącym statusie Zamówienia za pośrednictwem e-maila podanego przez Klienta podczas składania Zamówienia, jak również  poprzez Konto.

9.         Umowa sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedawcą i Klientem mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej (e-mail) Klienta podany podczas potwierdzenia Zamówienia (wiadomość e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia na serwer wiadomości e-mail Klienta w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

10.     Umowa sprzedaży ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia.

11.     Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktu w ramach umowy sprzedaży jest adres jego dostawy podany podczas składania Zamówienia.

12.     Do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży, przy czym:

1)      w przypadku zakupu produktu/ów faktura jest przekazywana Klientowi na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Złożenie Zamówienia w sposób określony w ust. 4 jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymanie elektronicznej faktury i innych niż faktura dokumentów dotyczących umowy sprzedaży (jeżeli wystąpią),

2)      w przypadku zakupu produktu/ów opłaconych i odebranych w siedzibie Sprzedawcy Klient otrzymuje na miejscu paragon lub fakturę w wersji papierowej według dyspozycji.

 

§ 7. Ceny produktów

1.         Cena poszczególnych produktów znajdujących się w ofercie e-Sklepu umieszczone przy danym produkcie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy produktów.

2.         Ceną wiążącą i ostateczną jest cena umieszczona przy danym produkcie w chwili składania Zamówienia.

3.    W przypadku ceny promocyjnej (ceny po obniżce) Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej cenie również informacji o najniższej cenie tego produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W odniesieniu do produktów, które są oferowane do sprzedaży krócej niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca podaje również informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 

§ 8.  Dostępne sposoby dostawy lub odbioru

1.         Klient może skorzystać z następujących sposób dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

1)      przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej,

2)      przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL,

3)      odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy: Rynek 7, 33-100 Tarnów.

2.         Produkt objęty Zamówieniem dostarczany jest, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem, na podany w Zamówieniu adres dostaw lub podlega osobistemu odbiorowi w siedzibie Sprzedawcy

3.         Dostawa zamówionego produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski i jest odpłatna. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i formy płatności. Koszty dostawy zamówionego produktu są widoczne w Koszyku oraz podczas składania Zamówienia, i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia.

4.         Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta za złożone Zamówienie składa się z ceny zamówionego produktu/ów i kosztów dostawy. Oznacza to, że Klient, oprócz ceny za zamówiony produkt, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów jego dostawy na podany w Zamówieniu adres dostawy.

5.         Odbiór osobisty zamówionego produktu w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

 

 

§ 9. Dostępne formy płatności

    1.     Klient zamawiając w e-Sklepie produkt może skorzystać z następujących form płatności:

1)        płatność elektroniczna:

a)      przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – zapłata ceny i kosztów dostawy za zamówiony produkt następuje poprzez samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje ze e-Sklepu e-mail z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy, na który należy przelać cenę i koszty dostawy za zamówiony produkt. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy Zamówienie jest przekazywane do realizacji,

b)      przelewem online – zapłata ceny i kosztów dostawy za zamówiony produkt następuje poprzez płatność elektroniczną obsługiwaną PayPro S.A. – krajową instytucję płatniczą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy Zamówienie jest przekazywane do realizacji,

2)        płatność przy osobistym odbiorze zakupionego produktu w siedzibie Sprzedawcy.

2.            W przypadku wyboru formy płatności w postaci:

1)      płatności elektronicznej - Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny i kosztów dostawy za zamówiony produkt w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a po tym czasie nieopłacone Zamówienie zostaje automatycznie anulowane,

2)      płatności przy osobistym odbiorze zakupionego produktu w siedzibie Sprzedawcy - Klient zobowiązany jest do odbioru zakupionego produktu w siedzibie Sprzedawcy z jednoczesną zapłata ceny bezpośrednio u Sprzedawcy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a po tym czasie nieodebrane, nieopłacone Zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 

§ 10. Czas realizacji Zamówienia

1.          Na stronie e - Sklepu przy każdym produkcie podana jest informacja o jego dostępności, przez co należ rozumieć czas potrzebny do przygotowania danego Zamówienia i przekazania go do wysyłki lub odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

2.          Czas w jakim Sprzedawca przekaże zamówiony produkt do wysyłki nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy dostawy.

3.          Przewidywany termin dostawy lub osobistego odbioru zamówionego produktu w siedzibie Sprzedawcy uzależniony jest od jego dostępności, wybranego przez Klienta sposobu dostawy/odbioru oraz formy płatności, i wynosi:

1)      w przypadku dostawy przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej: czas dostępności produktu + 3-5 dni,

2)      w przypadku dostawy przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL: czas dostępności produktu + 1-2 dni roboczych,

3)      w przypadku odbioru osobistego w siedzibę Sprzedawcy: czas dostępności produktu + 0 dni.

4.     W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji Zamówienia przekroczy 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na jego realizację, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy sprzedaży

5.          W przypadku złożenia Zamówienia na produkty, z których przynajmniej jeden ma termin dostępności dłuższy niż 7 dni, e-Sklep zaoferuje Klientowi podział Zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.

6.          W przypadku Zamówienia obejmującego produkty o różnych terminach dostępności ich wysyłka następuje po skompletowaniu przez e-Sklep całości Zamówienia, tj. po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych produktów, chyba że Klient wybierze opcję podziału Zamówienia.

7.          Początek biegu terminu dostawy zamówionego produktu lub jego gotowości do odbioru w siedzibie Sprzedawcy liczy się w następujący sposób:

1)      w przypadku wyboru formy płatności elektronicznej - bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

2)      w przypadku wyboru formy płatność przy osobistym odbiorze zakupionego produktu w siedzibę Sprzedawcy – bieg terminu gotowości do odbioru rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 11. Reklamacje

1.       Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie e-Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.       Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt niewadliwy. W przypadku, gdy dostarczony produkt okaże się wadliwy (niezgodny z umową sprzedaży), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

1)      obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę,

2)      wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu.

3.       Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli wada produktu jest nieistotna.

4.       W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio u Sprzedawcy.

5.       Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu do Sprzedawcy wraz z opisem przyczyn jego reklamacji. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację (w tym adres i rachunek bankowy) oraz żądanie reklamacyjne w związku z wadą produktu.

6.       W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany produkt, Sprzedawca zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na podany przez Klienta w reklamacji rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres korespondencyjny Klienta podany w Zamówieniu. W przypadku złożenia reklamacji w siedzibie Sprzedawcy Klient zwraca produkt bezpośrednio do rąk przedstawiciela Sprzedawcy i nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

7.       Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków.

8.       Jeżeli Klientem jest Konsument Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, przyjmuje się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9.       Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedawca wykona wskazane przez Klienta żądanie reklamacyjne zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w ust. 2

10.   W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

11.   W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaoferowania Klientowi innego produktu w zamian za produkt reklamowany, na co Klient musi wyrazić zgodę.

12.   W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

§ 12. Gwarancja

1.       Sprzedawca nie udziela gwarancji na produkty sprzedawane za pośrednictwem e –Sklepu. Produkty te mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub importera. O ile zakupiony produkt jest objęty taką gwarancją dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany Klientowi w opakowaniu razem z tym produktem.

2.       W przypadku produktów, na które producent lub importer udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

1)      korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio u gwaranta lub producenta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, albo do Sprzedawcy. Adresy punktów serwisowych znajdują się w dokumentach gwarancyjnych dołączanych do produktu i na stronach internetowych ich producentów lub importerów.

2)      korzystając z uprawnień przysługujących wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową sprzedaży – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 Regulaminu.

 

§ 13. Rezygnacja ze złożonego Zamówienia

Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego Zamówienia do momentu przygotowania zamówionego produktu do wysłania, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej na właściwy adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 Regulaminu.

§ 14. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1.       Konsument, który zawarł umowę sprzedaży produktu zakupionego w e-Sklepie może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

2.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi zawierać: określenie adresata, datę zawarcia umowy sprzedaży, opis zakupionego produktu i datę jego odbioru, imię, nazwisko oraz adres Konsumenta oraz stwierdzenie, że Konsument odstępuje od umowy sprzedaży, a w przypadku oświadczenia w wersji papierowej również podpis Konsumenta.

3.       Odstępując od umowy sprzedaży Konsument może skorzystać z formularza przygotowanego przez e-Sklep lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Pobierz formularz.

4.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Konsument powinien złożyć Sprzedawcy na właściwy adres podany w § 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym również korzystając z formularza przygotowanego przez e-Sklep lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Pobierz formularz.

5.       Bieg 14 - dniowego terminu do odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży rozpoczyna się:

1)      w przypadku nabycia w ramach danej umowy sprzedaży jednego produktu – od odebrania zakupionego produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

2)      w przypadku nabycia w ramach danej umowy sprzedaży więcej niż jednego produktu, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od odebrania ostatniego zakupionego produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

6.       Termin na odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży biegnie od dnia następującego po dniu, w którym rzecz została odebrana.

7.       Do zachowania terminu na odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed jego upływem.

8.       W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży. Jeżeli Konsument wybrał sposób zwrotu produktu inny niż najtańszy zwykły sposób jego dostarczenia oferowany przez e-Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumowi poniesionych przez niego kosztów przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia zwracanego produktu.

9.       Z zastrzeżeniem ust. 10, zwracany produkt powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 pkt 1 Regulaminu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu związane z dostarczeniem go Sprzedawcy.

10.   W przypadku, gdy zakupiony produkt został odebrany i opłacony w siedzibie Sprzedawcy, zwrotu produktu należy dokonać w siedzibie Sprzedawcy.

11.   Z zastrzeżeniem ust. 12, Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę zakupionego produktu i koszty jego dostawy w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

12.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Konsumentowi uiszczonej przez niego ceny zakupionego produktu i kosztów jego dostawy do chwili otrzymania produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania Sprzedawcy.

13.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

14.   Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego w e-Sklepie nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży:

1)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3)      w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

4)      w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

5)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

6)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (w tym foli), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

8)      o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§ 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

2.       Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)      uprawniony jest do zwrócenia się do działającego przy Inspekcji Handlowej stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2)      uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3)      może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

4)      może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

 

§ 16. Postanowienia końcowe

1.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostaw i odbioru produktów oraz zmiana form płatności, itp.

2.       Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem, że do Zamówień złożonych przed wejściem w życie takiej zmiany zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

3.       Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

4.       W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

5.       Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

7.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia usług prowadzenia Konta i umów sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

8.       Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

9.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.